MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN EL PLECS DE CONDICIONS PER L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS EXTERNALITZATS

En el context actual on les externalitzacions dels serveis públic són una constant i on també les lleis permeten que per a contractes d’obres i serveis les empreses puguin sub-contractar fins a un tercer nivell, observem que es produeix una pèrdua de  control  sobre les tasques i llur procediment, limitat només als objectius contractuals de la licitació o a les liquidacions parcials de possibles obres. Definim les clàusules socials com la inclusió d’aspectes de política social en els processos de contractació pública. La incorporació de criteris socials en les licitacions formen part del concepte més ampli de contractació pública sostenible —CPS—, que integra aspectes socials, ètics i ambientals. En conseqüència, mitjançant els contractes públics podem dur a terme diversos objectius de política social, entre els quals, i a tall d’exemple, es troben: medi ambient, inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social, discapacitat, qualitat en l’ocupació, estabilitat laboral, millora de les condicions salarials, igualtat efectiva entre dones i homes, conciliació entre la vida laboral, personal i familiar, seguretat i salut  laboral, accessibilitat per a totes les persones, comerç just, contractació d’empreses d’inserció i centres especials d’ocupació, preferències a entitats socials o solidàries,prevalença de la qualitat social en l’execució dels contractes, etc.

En el context actual on les externalitzacions dels serveis públic són una constant i on també les lleis permeten que per a contractes d’obres i serveis les empreses puguin sub-contractar fins a un tercer nivell, observem que es produeix una pèrdua de  control  sobre les tasques i llur procediment, limitat només als objectius contractuals de la licitació o a les liquidacions parcials de possibles obres. Així mateix es fa palès en masses casos l’absolut desconeixement per part de l’Ajuntament de les condicions laborals de les treballadores d’aquestes empreses o de com i en quin estat realitzen les seves jornades de treball.

 

En aquest marc de lliure mercat que no compartim en absolut, es fa molt evident com els drets laborals de les treballadores reculen de vegades fins a límits vergonyosos. Masses empreses amb l’únic fi del guany econòmic deixen de complir amb les obligacions en vers la salut o els drets laborals de les seves treballadores que presten el servei a la nostre comunitat i no es veuen emparades pel seu consistori.

 

Atès que definim les clàusules socials com la inclusió d’aspectes de política social en els processos de contractació pública. La incorporació de criteris socials en les licitacions formen part del concepte més ampli de contractació pública sostenible —CPS—, que integra aspectes socials, ètics i ambientals. En conseqüència, mitjançant els contractes públics podem dur a terme diversos objectius de política social, entre els quals, i a tall d’exemple, es troben: medi ambient, inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social, discapacitat, qualitat en l’ocupació, estabilitat laboral, millora de les condicions salarials, igualtat efectiva entre dones i homes, conciliació entre la vida laboral, personal i familiar, seguretat i salut  laboral, accessibilitat per a totes les persones, comerç just, contractació d’empreses d’inserció i centres especials d’ocupació, preferències a entitats socials o solidàries,prevalença de la qualitat social en l’execució dels contractes, etc.

La Generalitat disposa d'una eina consultiva titulada “guia per a la inclusió de clàusules contractual de caràcter social”, revisada l'octubre de l'any 2014:

 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/banners_jcca/doc_11061744_1.pdf

 

 

Atès que  les  condicions laborals justes repercuteixen en la qualitat del servei i de l’usuari.

 

Atès que en aquest àmbit, trobem imprescindible el compliment de les següents condicions:

 • Complir la Llei general de discapacitat, llei que substitueix l’anterior LISMI (contractació del 2% de persones amb algun tipus de discapacitat per part d’empreses públiques o  privades amb més de 50 treballadors).
 • Condicions laborals iguals pels treballadors de l’empresa, i pels subcontractats, sense distinció de gènere i en relació a les condicions laborals d’un treballador de l’Ajuntament amb les mateixes responsabilitats. En tot cas, caldria establir criteris com:
  • Retribucions per sobre el sou mínim interprofessional (SMI) (caldria mirar convenis existents).
  • Percentatge de contractes indefinits (evitant empleats provinents d’ETTs, etc).
  • Torns de treball en horaris raonables, si quelcom es pot fer de dia i no en festius, doncs millor, per conciliar vida laboral i familiar.
  • Torns i condicions d’hores extres i vacances raonables.
  • Equipaments de protecció de qualitat per sorolls, gasos, cops, ergonomia, condicions meteorològiques pels empleats.
  • Incloure clàusules que assegurin l’equiparació de la retribució i la presència de dones i homes en les empreses adjudicatàries de contractes i serveis municipals.

 

Atès que en els plecs de condicions de les licitacions publiques per a prestar un determinada obra o servei així com a les condicions generals que s'estableixen a les licitacions de les concessions administratives s'explicita de només de forma genèrica la obligació de complir la legislació vigent que garanteix una correcta prestació del servei i la obligatorietat de que es segueixi en tot moment el marc legislatiu adient a cada cas i en qualsevol cas l’ajuntament té una responsabilitat directa en les condicions laborals de les empreses adjudicatàries.

 

Atès que no existeix un canal de comunicació permanent clar i directe per a que les treballadores de les empreses que treballen sota l’àmbit municipal puguin fer servir per parlar amb l’Ajuntament i per evitar arribar a situacions de conflicte laboral o de vulneració de la vigilància de la salut.

 

Atès que l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals sobre la Coordinació d’Activitats Empresarials es limita a establir una sèrie d’intercanvis de documentació entre empresa i els departaments del consistori destinats només al compliment de responsabilitats legals més que a controlar les situacions de risc que poden presentar-se per la concurrència d’activitats.

 

Atès que si no existeix aquest possible canal de comunicació amb les treballadores de les concessions administratives, en el cas de les sub-contractacions que per llei poden arribar fins a un tercer nivell, el control sobre les condicions laborals de llurs treballadores és encara més difícil.

 

En base a aquests arguments, el grup municipal de CUP la Seu d’Urgell proposem els següents acords:  

 1.  Crear una comissió sobre contractació pública responsable amb criteris socials (foment del cooperativisme, afavorint la inserció de col·lectius de risc d’exclusió social, laborals i preventius), territorials (proximitat de l’empresa i proveïdors) i ambientals. Aquesta comissió té l’encàrrec d’elaborar un document que estableixi els clàusules socials, territorials i ambientals que s’han de complir en la contractació pública municipal.
 2. Que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en base a les seves competències, inclogui clàusules socials en les bases de convocatòria i en els criteris d’adjudicació dels nous contractes de serveis externalitat.
 3. Fer constar en el mateix plec de forma explicita que les empreses prestatàries compliran en tot moment les legislacions i normatives laborals i sobre la prevenció de riscos i vetllarà per la salut de les treballadores.
 4. Així mateix l' ajuntament de la Seu d’Urgell crearà un canal obert per a rebre qualsevol demanda de mediació o denuncia per part de treballadores afectades essent conseqüents al text de l’articulat de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals sobre coordinació d activitats empresarials. I actuarà de forma efectiva donant cobertura legal a les afectades responsabilitzant i actuant en conseqüència si s’escau a fi de que l’empresa responsable hi posi remei a risc de perdre la concessió o el contracte d’obra i servei. Serà responsabilitat de l’Ajuntament vetllar per a que les treballadores contractades per concessions o per contractes d’obres i serveis tinguin fàcil accés a les persones encarregades per exercir la tasca d’enllaç i que se’ls garanteixi anonimat.
 5. S’informarà a totes les empreses que actualment presten serveis per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell dels acords d’aquesta moció, que hauran de fer saber a les plantilles corresponents
 6. Aquest protocol es mantindrà en tots el casos i graus d subcontractació essent d’obligat compliment informar en tot moment a l’Ajuntament quines empreses subcontractades i en quin nivell presten obra o servei a la comunitat a fi de poder coordinar la tasca de prevenció.
 7. Informar d'aquests acords a les entitats i associacions del tercer sector de la Seu d’Urgell tal que puguin participar i ser beneficiaris d'aquesta proposta.