MOCIÓ ILP PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

Com a resposta a una demanda ciutadana sorgida del carrer, de la mobilització social a través de l'assemblea groga, des de la Candidatura d'Unitat Popular fem nostres les demandes de l'assemblea groga d'impulsar una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia, laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat. Per tal de crear una XARXA PÚBLICA ÚNICA I GRATUÏTA des de l'escola bressol a la universitat per a fer efectiu, real i universal el dret a l'educació de tota la ciutadania sense importar el seu origen social; i per tal que en el context del procés d'independència i desconnexió que estem iniciant es desobeeixi l'actual sistema educatiu basat en la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) i la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE).

 

Apostem per un sistema educatiu públic i gratuït que REDUEIXI PROGRESSIVAMENT ELS CONCERTS ESCOLARS començant per aquells centres que cobren quotes molt altes i els que segreguen per qüestió de sexe; que NO PERMETI LA GESTIÓ PRIVADA ni la participació d'empreses privades al sistema educatiu públic; que recuperi la gestió DEMOCRÀTICA dels centres educatius les universitats públiques; que garanteixi una AUTONOMIA real dels centres, pedagògica, sense direccions imposades des de fora; que garanteixi la IGUALTAT DE GÈNERE perquè les dones estiguin tan presents com els homes en els òrgans decisoris, de coordinació i de direcció; amb CONDICIONS LABORALS DIGNES de les treballadores per acabar amb la precarietat i la flexibilitat laboral; que garanteixi l'ensenyament DEL CATALÀ com a llengua vehicular de tot el sistema educatiu; on es garanteixin les ESCOLES BRESSOL PÚBLIQUES; i on es garanteixi un FINANÇAMENT mínim del 6% del P.I.B. a l'ensenyament públic.

 

Per tot això des de la CUP la Seu donem suport a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i volem instar la resta de grups municipals a donar-ne suport i facilitar els recursos necessaris per dur-la a terme a la Seu d'Urgell.

MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE LA SEU D'URGELL EN SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UNA LLEI DEL SISTEMA EDUCATIU DE CATALUNYA

 

 

 

Atès que l’Assemblea Groga, que agrupa pares i mares, alumnat i professorat, ha impulsat una Iniciativa Legislativa Popular, per tal que el Parlament de Catalunya aprovi una Llei del Sistema Educatiu de Catalunya, sota els principis de democràcia, laïcitat, gratuïtat, coeducació, inclusió, no-discriminació i de qualitat.

 

Atès que aquesta ILP ve motivada perquè tant l’actual Llei d’Educació de Catalunya (LEC) com la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) no garanteixen amb totalitat el dret a l’educació pública des de la llar d’infants fins a la universitat.

 

Atès que la LEC ha propiciat una desigualtat entre els centres de titularitat pública i els de titularitat privada i concertada.

 

Atès que l’educació pública ha de treballar per a recollir l’ideal pedagògic d’escola catalana i per a totes les persones, exercint el dret de democràcia real en la presa de decisions. Amb això, s’ha de recuperar una gestió democràtica real dels centres, de manera que s’instauri una autonomia de centres real, sense direccions imposades des de fora i amb projectes discutits a l'escola; una avaluació que permeti millorar als centres i als estudiants; donar estabilitat i seguretat a les plantilles i assegurar una participació vinculant dels Consells Escolars com a òrgan de trobada de famílies i professorat per la presa de decisions.

 

Atès que cada vegada més es propicia un model d’educació encarat a la privatització de la gestió dels centres públics amb la incorporació de convenis amb empreses externes sobretot quan parlem d’àmbits com l’emprenedoria i d’innovació.

 

Atès que cal que s’entengui la diversitat lluny d’un món heteronormatiu de manera que es tingui en compte la diversitat, no només des de la procedència o l’origen biològic, sinó que s’hi incloguin el gènere i les identitats sexuals.

 

Atès que la presència d’homes i dones ha de ser equitativa en òrgans de coordinació i de decisió igual que en l’educació infantil i de primària hi ha d’haver presència masculina que a hores d’ara és mínima.

 

Atès que en els últims anys els Consells Escolars dels centres han perdut importància com òrgan representatiu i de debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa: família, professorat, alumnat, etc., la ratificació per part dels Consells Escolars és essencial després d’unes eleccions dels òrgans de govern i direcció dels centres educatius.

 

Atès que la dotació de recursos és insuficient per a què sigui possible la potenciació de plans d’entorn potents i d’altres actuacions. Així podríem pluralitzar els agents que intervenen en l’educació de les noves generacions tot incloent altres persones no necessàriament docents i remunerades.

Atès que en cap cas s’han d’acceptar aportacions d’empreses privades en cap etapa de l’educació des de l’escola bressol fins a la universitat. Per tant s’han de buscar estratègies a nivell públic per finançar projectes pedagògics i d’innovació a primària i secundària, projectes d’investigació a les universitats i proposar un sistema de beques-salari per garantir l’accés a ensenyaments post obligatoris.

 

Atès que s’han d’establir unes mesures adequades de conciliació de temps laboral i familiar, tant per a dones com per a homes del personal docent i d’altres persones que treballen en els centres educatius.

 

Atès que les condicions de feina del professorat han de ser dignes sent la jornada de treball a temps complet o a mitja jornada i podent renunciar a una dedicació inferior al 50%.

 

Atès que els processos per tal de formar part de la funció pública en l’àmbit educatiu han de ser transparents i objectius.

 

 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la Candidatura d'Unitat Popular de la Seu d'Urgell fa seves les demandes de l’Assemblea Groga i proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

 

 

Primer.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que no apliqui la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMQE).

 

 

Segon.- Instar al Parlament –com planteja aquesta ILP- a debatre un nova Llei del Sistema Educatiu de Catalunya que derogui l’actual Llei d’Educació (LEC).

 

 

Tercer.- Donar suport institucional a aquesta Iniciativa Legislativa Popular i facilitar els recursos necessaris per dur-la a terme a la Seu d'Urgell.

 

 

Quart.- Fer arribar aquest acord a la Comissió Promotora d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular.

 

 

 

 

 

 

Pau Lozano Peruchet

Portaveu del Grup Municipal CUP la Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell, 9 de març de 2016