MOCIÓ PER ESTABLIR UN MECANISME DE SEGUIMENT I SUPORT A LA TASCA DEL SÍNDIC MUNICIPAL DE GREUGES

El Síndic Municipal de Greuges és una institució que té com a finalitat la defensa dels drets de la ciutadania en relació a l’Ajuntament i els organismes que en depenen. El Síndic és doncs una institució necessària per tal de posar el mirall davant el propi Ajuntament i veure en quins punts es falla i quines mancances es té i poder-les millorar. La seva tasca és vital també per la defensa de tots aquells casos de veïnes que es puguin sentir indefensos davant l’administració. És per això, que ha d’esdevenir una figura independent de l’Ajuntament per tal de disposar de la confiança de tothom.

 

Alhora, el Síndic Municipal de Greuges ha de ser una figura respectada a nivell de l’administració i aquesta ha de respondre amb celeritat les qüestions que pugui plantejar, a fi de fer-lo útil i àgil. És doncs, obligació de l’Ajuntament proporcionar al Síndic la informació i l’accés a la documentació necessària per tal de poder realitzar la seva tasca, i fer-ho amb la màxima rapidesa possible i sense demora.

 

Atès que, els últims anys, el Síndic Municipal de Greuges s’ha queixat reiteradament de la manca d’informació i del llarg termini que tarda en rebre resposta.

 

Atès que, alguns dels casos més greus denunciats pel Síndic romanen en expedients sense tancar des de fa anys.

 

Atès que, alguns dels informes rebuts pel Síndic estan mancats d’uns mínims de qualitat i forma exigibles per part d’una institució com l’Ajuntament.

 

La Candidatura d’Unitat Popular de la Seu d'Urgell, proposa, a tots els grups municipals amb representació al ple municipal, que l’Ajuntament de la Seu d'Urgell, adopti el següent ACORD:

 

Realitzar una Junta de Govern ampliada amb la figura del Síndic de Greuges Municipal de forma trimestral perquè aquest informi dels nous casos i de l’evolució dels expedients ja oberts.