Documents

En el context actual on les externalitzacions dels serveis públic són una constant i on també les lleis permeten que per a contractes d’obres i serveis les empreses puguin sub-contractar fins a un tercer nivell, observem que es produeix una pèrdua de  control  sobre les tasques i llur procediment, limitat només als objectius contractuals de la licitació o a les liquidacions parcials de possibles obres. Així mateix es fa palès en masses casos l’absolut desconeixement per part de l’Ajuntament de les condicions laborals de les treballadores d’aquestes empreses o de com i en quin estat realitzen les seves jornades de treball.

 

En aquest marc de lliure mercat que no compartim en absolut, es fa molt evident com els drets laborals de les treballadores reculen de vegades fins a límits vergonyosos. Masses empreses amb l’únic fi del guany econòmic deixen de complir amb les obligacions en vers la salut o els drets laborals de les seves treballadores que presten el servei a la nostre comunitat i no es veuen emparades pel seu consistori.

 

Atès que definim les clàusules socials com la inclusió d’aspectes de política social en els processos de contractació pública. La incorporació de criteris socials en les licitacions formen part del concepte més ampli de contractació pública sostenible —CPS—, que integra aspectes socials, ètics i ambientals. En conseqüència, mitjançant els contractes públics podem dur a terme diversos objectius de política social, entre els quals, i a tall d’exemple, es troben: medi ambient, inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social, discapacitat, qualitat en l’ocupació, estabilitat laboral, millora de les condicions salarials, igualtat efectiva entre dones i homes, conciliació entre la vida laboral, personal i familiar, seguretat i salut  laboral, accessibilitat per a totes les persones, comerç just, contractació d’empreses d’inserció i centres especials d’ocupació, preferències a entitats socials o solidàries,prevalença de la qualitat social en l’execució dels contractes, etc.

La Generalitat disposa d'una eina consultiva titulada “guia per a la inclusió de clàusules contractual de caràcter social”, revisada l'octubre de l'any 2014:

 

http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/banners_jcca/doc_11061744_1.pdf

 

 

Atès que  les  condicions laborals justes repercuteixen en la qualitat del servei i de l’usuari.

 

Atès que en aquest àmbit, trobem imprescindible el compliment de les següents condicions:

 • Complir la Llei general de discapacitat, llei que substitueix l’anterior LISMI (contractació del 2% de persones amb algun tipus de discapacitat per part d’empreses públiques o  privades amb més de 50 treballadors).
 • Condicions laborals iguals pels treballadors de l’empresa, i pels subcontractats, sense distinció de gènere i en relació a les condicions laborals d’un treballador de l’Ajuntament amb les mateixes responsabilitats. En tot cas, caldria establir criteris com:
  • Retribucions per sobre el sou mínim interprofessional (SMI) (caldria mirar convenis existents).
  • Percentatge de contractes indefinits (evitant empleats provinents d’ETTs, etc).
  • Torns de treball en horaris raonables, si quelcom es pot fer de dia i no en festius, doncs millor, per conciliar vida laboral i familiar.
  • Torns i condicions d’hores extres i vacances raonables.
  • Equipaments de protecció de qualitat per sorolls, gasos, cops, ergonomia, condicions meteorològiques pels empleats.
  • Incloure clàusules que assegurin l’equiparació de la retribució i la presència de dones i homes en les empreses adjudicatàries de contractes i serveis municipals.

 

Atès que en els plecs de condicions de les licitacions publiques per a prestar un determinada obra o servei així com a les condicions generals que s'estableixen a les licitacions de les concessions administratives s'explicita de només de forma genèrica la obligació de complir la legislació vigent que garanteix una correcta prestació del servei i la obligatorietat de que es segueixi en tot moment el marc legislatiu adient a cada cas i en qualsevol cas l’ajuntament té una responsabilitat directa en les condicions laborals de les empreses adjudicatàries.

 

Atès que no existeix un canal de comunicació permanent clar i directe per a que les treballadores de les empreses que treballen sota l’àmbit municipal puguin fer servir per parlar amb l’Ajuntament i per evitar arribar a situacions de conflicte laboral o de vulneració de la vigilància de la salut.

 

Atès que l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals sobre la Coordinació d’Activitats Empresarials es limita a establir una sèrie d’intercanvis de documentació entre empresa i els departaments del consistori destinats només al compliment de responsabilitats legals més que a controlar les situacions de risc que poden presentar-se per la concurrència d’activitats.

 

Atès que si no existeix aquest possible canal de comunicació amb les treballadores de les concessions administratives, en el cas de les sub-contractacions que per llei poden arribar fins a un tercer nivell, el control sobre les condicions laborals de llurs treballadores és encara més difícil.

 

En base a aquests arguments, el grup municipal de CUP la Seu d’Urgell proposem els següents acords:  

 1.  Crear una comissió sobre contractació pública responsable amb criteris socials (foment del cooperativisme, afavorint la inserció de col·lectius de risc d’exclusió social, laborals i preventius), territorials (proximitat de l’empresa i proveïdors) i ambientals. Aquesta comissió té l’encàrrec d’elaborar un document que estableixi els clàusules socials, territorials i ambientals que s’han de complir en la contractació pública municipal.
 2. Que l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, en base a les seves competències, inclogui clàusules socials en les bases de convocatòria i en els criteris d’adjudicació dels nous contractes de serveis externalitat.
 3. Fer constar en el mateix plec de forma explicita que les empreses prestatàries compliran en tot moment les legislacions i normatives laborals i sobre la prevenció de riscos i vetllarà per la salut de les treballadores.
 4. Així mateix l' ajuntament de la Seu d’Urgell crearà un canal obert per a rebre qualsevol demanda de mediació o denuncia per part de treballadores afectades essent conseqüents al text de l’articulat de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals sobre coordinació d activitats empresarials. I actuarà de forma efectiva donant cobertura legal a les afectades responsabilitzant i actuant en conseqüència si s’escau a fi de que l’empresa responsable hi posi remei a risc de perdre la concessió o el contracte d’obra i servei. Serà responsabilitat de l’Ajuntament vetllar per a que les treballadores contractades per concessions o per contractes d’obres i serveis tinguin fàcil accés a les persones encarregades per exercir la tasca d’enllaç i que se’ls garanteixi anonimat.
 5. S’informarà a totes les empreses que actualment presten serveis per l’Ajuntament de la Seu d’Urgell dels acords d’aquesta moció, que hauran de fer saber a les plantilles corresponents
 6. Aquest protocol es mantindrà en tots el casos i graus d subcontractació essent d’obligat compliment informar en tot moment a l’Ajuntament quines empreses subcontractades i en quin nivell presten obra o servei a la comunitat a fi de poder coordinar la tasca de prevenció.
 7. Informar d'aquests acords a les entitats i associacions del tercer sector de la Seu d’Urgell tal que puguin participar i ser beneficiaris d'aquesta proposta.

En la passada constitució de l’ajuntament i dintre l’acord entre CDC i ERC entorn a l’alcaldia i el cartipàs, es va crear la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana. Aquesta comissió malgrat el seu potencial en aprofundir i supervisar els mecanismes i les mancances en transparència i participació de l’Ajuntament de la Seu, mai ha estat considerada seriosament per l’equip de govern, relegant-la a un paper absolutament secundari i sense recursos, a part les propostes que n’han sorgit, en la majoria dels casos per unanimitat, no s’han acabat realitzant.

Aquest fet ha suposat que un any i mig després de la constitució de la comissió i després de les reunions mantingudes durant temps la feina realitzada per aquesta sigui pràcticament imperceptible i es quedi en un seguit d’indicacions i directrius a l’espera que algú les desenvolupi.

En el marc d’aquesta comissió, la CUP vam treballar i presentar una proposta per a realitzar un treball de camp tan internament a l’Ajuntament com externament per a avaluar els mecanismes de participació del mateix, a través de diverses accions i poder extreure un anàlisi compartit entre els diversos partits, Ajuntament i veïns/es. Aquesta proposta es va consensuar durant diverses reunions i s’havia de començar a desenvolupar el passat setembre, es va posposar i a hores d’ara no tenim coneixement de quan està previst iniciar-la.

El passat 13 d’octubre, es va realitzar l’última reunió de la Comissió de Transparència i Participació, en aquesta com a CUP ja vam mostrar el nostre malestar per el menyspreu de l’equip de govern envers la comissió i la feina que realitza, que ha provocat que les múltiples propostes que s’hi ha portat s’hagin anat quedant en una llista sense materialitzar-se.

En aquesta mateixa reunió d’octubre, s’informa de la manca de secretari/a tècnic de la comissió durant un període proper a l’any i des de la comissió es demana que es doti la mateixa d’un secretari/a tècnic durant aquest període i que aquest hi destini part del seu horari i recursos per tal de tirar endavant les propostes que sorgeixen de la comissió.

Quatre mesos desprès, la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana segueix esperant que se li assigni aquest recurs per a poder funcionar amb normalitat.

Pels motius abans exposats, la Candidatura d’Unitat Popular de la Seu d’Urgell proposa al ple acordar:

 • Cobrir de forma immediata la baixa de la secretària tècnica de la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana, i fer-ho de manera que la persona que ocupi la plaça destini part del seu horari a treballar en els projectes que sorgeixin de la comissió.

 

 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE LA SEU D'URGELL

La Seu d'Urgell, a 8 de febrer de 2017

Més d'un any després de presentar-se la moció de CUP LA SEU SOBRE LA GESTIÓ DELS ACTIUS PROPIETAT DELS BANCS I EMPRESES PER A LLOGUER SOCIAL -i ser aprovada per unanimitat en el ple del 11 de novembre de 2015- no tenim coneixement de que hi hagi compliment d’alguns dels punts acordats, i és per això que des del grup municipal de CUP la Seu volem preguntar a l'equip de govern sobre els punts que aborda la moció:

 

 • En quin punt està la demanda de territorialització de la gestió dels pisos de la Societat de Gestió dels Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) què permetria disposar de la gestió dels pisos buits d'aquesta societat des del municipi?
 • Com i quan es preveu fer pública la informació referent als habitatges buits que hi han a la Seu tan els procedents de la SAREB com els altres i que surten de l'estudi realitzat sobre el Parc vacant d’habitatge del municipi?
 • Respecte als habitatges buits que tenim al municipi -que tenim constància a través de l'estudi sobre el Parc vacant d’habitatge del municipi- com s'implementaran i compliran les mesures acordades per evitar la desocupació permanent i injustificada d’habitatges que preveu la Llei 18/2007 del Dret a l'Habitatge (a falta de poder aplicar la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de Mesures Urgents per a Afrontar l’Emergència en l’Àmbit de l’Habitatge i la Pobresa Energètica  suspesa actualment)?
 • En quin punt està la creació del parc públic de gestió municipal en règim econòmic accessible i de quins recursos es disposa?
 • Pel que fa als desnonaments i subministraments, voldríem saber com es supervisa i garanteix  el compliment de l'article 5 i disposició final segona de la Llei 24/2015 (actualment en vigor) de manera que es garanteixi que no es poden produir desnonaments ni talls de subministraments que puguin generar una situació de manca d’habitatge en persones i unitats familiars que es troben en situació de risc d’exclusió residencial.

 

 

CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE LA SEU D'URGELL

La Seu d'Urgell, a 8 de febrer de 2017

Pàgines